Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
   
Home
Diaconie
Stadspredikant
P.S.C.
Havenpastoraat

Havenpastoraat

 
Wie heeft zeelieden nodig? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: wij allemaal! Zonder hen zouden onze winkels en grootwarenhuizen bijna leeg zijn. Zeelieden brengen ons voedsel, olie, en nog veel meer. Zij brengen onze afgewerkte produkten naar andere landen en leveren grondstoffen voor onze industrie. Zeelui zijn belangrijk, vermits meer dan 90% van de wereldhandel over zee gaat. De zeelieden betalen hiervoor echter een zware tol. Gedurende lange tijd zijn ze ver weg van huis en familie, en worden ze geconfronteerd met eenzaamheid en gevaar. Op zee kunnen ze geen gebruik maken van die dingen die wij als vanzelfsprekend ervaren, zoals telefoons, winkels en medische verzorging.

Indien ze al toestemming krijgen om het schip gedurende korte tijd te verlaten - dikwijls slechts enkele uren - dan blijven ze vreemdelingen in voor hen onbekende maatschappijen en culturen. Zeelieden worden niet opgemerkt of worden snel vergeten. Daarom hebben de kerken zich ook specifiek gericht naar deze mensen, en hun families die achterblijven in het thuisland.

De British & International Sailors' Society (BISS) is een onafhankelijke en interdenominationele christelijke liefdadigheidsinstelling die sinds 1818 zorgt voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van zeelieden. Vandaag werkt de BISS wereldwijd in meer dan 100 havens. Haar havenpastores bezoeken schepen om de bemanningen welkom te heten en gastvrijheid, geestelijke zorg, en ook materiële hulp aan te bieden wanneer er nood heerst aan boord.

De British & International Sailors' Society is al sinds 1875 aanwezig in de haven van Antwerpen. Vanuit het Antwerp Seafarers' Centre op de Italiëlei, werkt de BISS in een oecumenische sfeer samen met andere zeemansmissies. Haar doel is: het evangelie van Jezus Christus te verkondigen aan de zeelieden, door getuigenis en dienstbaarheid. De BISS wil voor alle zeevaarders een teken zijn van Gods liefde in actie, ongeacht hun nationaliteit, godsdienst, cultuur, taal of ras. Sinds 2002 werkt de BISS ook samen met de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB).

Uw gebeden en hulp voor deze bijzondere vorm van pastoraat, tonen aan de zeelieden dat ze niet worden vergeten. Voor verdere informatie over het havenpastoraat kunt u steeds contact opnemen met British & International Sailors' Society vzw. Als u het havenpastoraat wilt steunen, dan kunt u dit doen door te storten op rekeningnummer 733-1651299-01 van British & International Sailors' Society vzw, Italiëlei 72, 2000 Antwerpen.

 
Met Gods zegen,
Marc Schippers, havenpastor

 

Antwerp Seafarers' Centre
ItaliŽlei 72, B-2000 Antwerpen
Tel: (+32) 03 2333475
Fax: (+32) 03 2322910
E-mail: biss.antwerp@biss.org.uk
Bezoek onze website: www.biss.org.uk

 

Antwerp Seafarers' Centre

Antwerp Seafarers' Centre
ItaliŽlei 72 B-2000 Antwerpen
Tel: 03/2333475 Fax: 03/2322910
E-mail: asc.antwerp@skynet.be

Een korte voorstelling van het Antwerp Seafarers' Centre
Antwerpen is een havenstad: de vierde grootste haven ter wereld. Het havengebied langs de rechteroever van de Schelde bedraagt 7.657 ha. Het heeft zo'n 125 km kaaimuur, 300 km rijweg en 900 km spoorweg. Op linkeroever strekt zich een totaal nieuw gebied uit met een oppervlakte van 6.398 ha. Jaarlijks komen er ongeveer 16.000 schepen binnen, wat tot voor kort nog een 300.000 zeelieden betekende. In 2002 werden meer dan 131 miljoen ton goederen verhandeld. Er werken zo'n 55.000 mensen in de verschillende havenbedrijven.
Havens zijn altijd belangrijke ontmoetingsplaatsen geweest, en zijn het nog steeds. Daarom het belang van zeemanshuizen.
Het zijn huizen waar de zeelieden voor vele zaken terechtkunnen, waar ze min of meer een 'thuis' vinden, ver van hun eigen huis. In Antwerpen kunnen we twee soorten zeemanshuizen onderscheiden: de nationale en de internationale. De nationale zeemanshuizen bekommeren zich voornamelijk om de zeelieden van de eigen nationaliteit. Het zijn die van de Scandinavische kerken: de Zweedse, de Finse, de Noorse en de Deense. Daarnaast zijn er de internationale zeemanshuizen, waaronder het Internationale Zeemanshuis op de Falconrui, beheerd door de stad Antwerpen, dat voornamelijk dienst doet als logement. Het tweede internationale zeemanshuis is het Antwerp Seafarers' Centre (ASC) op de ItaliŽlei, vroeger beter bekend onder de naam Stella Maris, beheerd door het Apostolaat der Zee. Vandaag zijn hier ondergebracht: Apostolatus Maris (Rooms-Katholiek), Deutsche Seemannsmission (Lutheraans), Mission to Seafarers (Anglicaans), en British & International Sailors' Society (Presbyteriaans) in samenwerking met de Verenigde Protestantse Kerk in BelgiŽ. Het zijn zeemansmissies van vier verschillende christelijke strekkingen en drie verschillende talen, die besloten hebben samen te werken in hun zending voor de zeelieden. Het oecumenisch karakter werd gekozen om aan te tonen dat taal, ras noch godsdienst een rol spelen bij het benaderen van zeelieden. Als mens moeten wij belangstelling hebben voor iedereen die de haven aandoet. Tevens is het evangelischer om als ťťn kerk naar de niet-christenen te stappen dan vanuit vier verschillende christelijke strekkingen.
Er bestaat ook een 'thuis' voor de binnenvaart, voor de bemanningen van de binnenschepen, die op de kanalen en de binnenwateren varen in binnen- en buitenland. Die schippersfamilies hebben hier in Antwerpen hun thuis op het Kerkschip, aan het Kanaaldok B1 Kaai 526, met kapel, cafť en vergaderzaal. Er is ook nog een centrum 'Mira Bari' in de haven aan het Churchilldok, met ongeveer dezelfde mogelijkheden als het Kerkschip.

HET ANTWERP SEAFARERS' CENTRE IS:
Een ONTMOETINGSPLAATS voor alle zeelieden zonder onderscheid van ras, taal, nationaliteit of godsdienst.
Een CENTRUM VAN PASTORALE EN GODSDIENSTIGE ACTIVITEITEN. Zo is er de kapel voor alle vieringen: huwelijken, begrafenissen en zondagsdiensten. Vieringen gebeuren in de kapel meestal op zondagmorgen. Maar op aanvraag kan dit evengoed aan boord gebeuren, op gelijk welk moment. Zo is er ook het SCHEEPSBEZOEK. Dagelijks gaan de havenaalmoezeniers op bezoek bij de zeelieden aan boord van hun schip. Dit vooral om te laten zien dat wij er zijn voor hen, en dat wij om hen bekommerd zijn. Pasen en Kerstmis, de hoogtepunten van het liturgisch jaar, krijgen bijzondere aandacht en zorg. Het zijn meestal onvergetelijke avonden waar de missies een gezamenlijke viering organiseren in aanwezigheid van zeelieden over de hele wereld.
Een CENTRUM VAN SOCIALE DIENSTBAARHEID. Er worden heel wat inspanningen gedaan op dit vlak zoals: ZIEKENBEZOEK. We hebben een team van enkele vaste medewerk(st)ers, die wekelijks de hospitalen van Antwerpen en omgeving bezoeken om te kijken of er zeelieden zijn die onze hulp nodig hebben. Soms is het een gewoon een bezoekje. Meestal worden boeken of tijdschriften in alle mogelijke talen meegebracht. Met de Kerst- en Paasdagen worden de zieken speciaal bedacht met bloemen en geschenken. BIBLIOTHEEK. In ons Centrum is de Speciale Openbare Bibliotheek voor Varenden (SOBV) gevestigd. Ze werd volledig vernieuwd en aangepast in 1994. Er is een speciale dienst voor de koopvaardij: de wisselboekerij. Aan boord worden er kisten met boeken omgeruild iedere keer dat het schip in de haven van Antwerpen komt. Als openbare bibliotheek is de SOBV ook toegankelijk voor het gewone publiek. Er is ook een ruime videotheek voorzien. SPORTMANIFESTATIES. Op de Oosterweelsesteenweg hebben we van de stad Antwerpen een sportveld in concessie. De Antwerpse haven staat reeds enkele jaren aan de top van alle wereldhavens wat het aantal gespeelde voetbalwedstrijden tussen zeelieden betreft. Meestal op zondagnamiddag spelen de ploegen van verschillende schepen tegen elkaar. Niet enkel het sportveld, maar ook alle materiaal (kleding, ballen, scheidsrechter, douches, Ö) staan gratis ter beschikking. Jaarlijks zijn er ook enkele toernooien die in samenwerking met het Internationale Zeemanshuis en de Scandinavische zeemanskerken worden georganiseerd. TELEVISIERUIMTE. Er is een speciaal ingerichte televisiezaal. SHOP EN TELEFOON. Vermits de meeste winkels en postloketten 's avonds gesloten zijn, openen wij een kleine winkel om de zeelieden de gelegenheid te geven postzegels, briefpapier en kaartjes te kopen. Ook toiletbenodigdheden, souvenirs en dergelijke kunnen ze er vinden. De in het Centrum aanwezige telefoons zijn een ideale manier voor zeelieden om hun familie te contacteren. VERENIGINGEN. In de gebouwen van het Antwerp Seafarers' Centre zijn ook gehuisvest: het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege, de Verbroedering van de zeelieden die tijdens de oorlog hebben gevaren, Aphrodite (de vereniging van de vrouwen van de zeelieden). Verschillende lokalen en zalen staan ter beschikking voor vergaderingen en culturele activiteiten.

WAAROM AALMOEZENIERS IN HET ANTWERP SEAFARERS' CENTRE ?
Als havens belangrijke ontmoetingsplaatsen zijn voor de maatschappij, dan geldt dit ook voor de Kerk. Waar er mensen zijn, daar kan Kerk groeien of ontstaan. Doorheen de geschiedenis zijn de havens altijd plaatsen geweest, waar stromingen in de maatschappij als eerste konden worden opgemerkt.
De wereld van de zeelieden wordt vandaag gekenmerkt door de volgende eigenschappen: MOBILITEIT. Zeelieden komen en gaan, en vandaag vlugger dan ooit. EEN PLURALISTISCHE SAMENLEVING. Op schepen ontmoet je meer en meer bemanningen die samengesteld zijn uit mensen van verschillende talen, godsdiensten en nationaliteiten. Zij moeten met mekaar samen zien te werken. De wereld aan de wal moet dit nog leren.
Het grote teken van de Kerk, haar SYMBOOL is de kwaliteit van de relaties. 'ZIE HOE ZIJ ELKAAR LIEFHEBBEN' zeiden de heidenen in het begin van het christendom. 'Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt', zegt Jezus zelf, 'indien gij liefde hebt onder elkander.' In ons contact met zeelieden willen wij vooral trachten een teken te zijn van deze liefde door gastvrijheid en menselijk contact, door de waardering van de zeelieden zoals zij zijn, onafhankelijk van cultuur, ras of taal. De GASTVRIJHEID is van groot belang. Een Indisch zeeman schreef in ons gastenboek: 'Het is een mooie dag voor mij om de grote familie weer te ontmoeten en ik kom terug.' En die groep zeelieden van Myanmar, Singapore en MaleisiŽ: 'Het eerste waar wij naar uitkijken als wij in een haven aankomen is: 'Waar is het zeemanshuis?', want we weten dat wij daar altijd welkom zijn.'
De gastvrijheid die wij kunnen aanbieden, is gebaseerd op het werk van vele mensen, die zich vrijwillig inzetten bij het ziekenbezoek, het openhouden van de shop, het meehelpen in de organisatie van de sportwedstrijden, het scheepsbezoek, de administratie, Ö Zo wil het Antwerp Seafarers' Centre een dienst zijn aan de haven van Antwerpen en aan allen die er komen.

 

   
Home ] contactinfo ] Kerkelijk leven ] Kerkdiensten ] Organisatie ] Kerkgebouw ] Brabantse Olijfberg ] Walcker orgel ] Cultuurpatrimonium ] Bezinning ] ANBI ]