Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
  informatie is achterhaald (2016)... zie nu https://wp.protestantsekerkantwerpennoord.be/contact-2/
Home
Diaconie
Stadspredikant
P.S.C.
Havenpastoraat

Organisatie 

De verantwoordelijkheid van de gemeente berust bij de Kerkeraad, bestaande uit "ouderlingen" en "diakenen". Zij bepalen samen met de predikanten het beleid van de gemeente. De kerkeraadsleden worden verkozen uit en door de leden van de gemeente. Voor het financieel beheer en het onderhoud van het patrimonium is er de Bestuursraad. Ook deze raad wordt gekozen door de leden van de gemeente. Jaarlijks is er een "Algemene Ledenvergadering" waar het pastorale en financiële beleid van de gemeente ter sprake komt. Alle belijdende leden, doopleden en sympathisanten ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Het is ook op deze vergadering dat meestal verkiezingen worden georganiseerd voor leden van Kerkeraad en Bestuursraad.

In het huis naast de poort, aan de Lange Winkelstraat 3, woont het kostersechtpaar Dhr. en Mevr. Van den Brink. Zij zorgen voor alle praktische zaken (ook verhuur) rond kerkgebouw en nevenlokalen.

Verder is de gemeenschap betrokken bij het werk in ziekenhuizen, de haven, en het Protestants Sociaal Centrum.

Kerkeraad

Kerkenraad samenstelling

Hans Neels

predikant-voorzitter

03-707.29.92

neelslos@gmail.com

Thomas Camran

  0499 927 154  

Liesbeth Berger

diaken

0031 115707025

annebeth237@gmail.com

Lida Lenstra-Blommaert

ouderling-scriba

03-666.49.02

lida.blom@telenet.be

François Ndeze      

Havsju Salcuk

 

 

 

Bestuursraad

Speciaal voor het financieel beheer en het onderhouden van het patrimonium is er een "Bestuursraad". Ook deze raad wordt verkozen door de leden van de gemeente. Zij behartigt ook de betrekkingen met de burgerlijke overheid (m.n. het stadsbestuur van Antwerpen, afdeling erediensten).  

Bestuur samenstelling

Arie Plaisier

Voorzitter

arie.plaisier@skynet.be

Lida Blommaert

Secretaris

lida.blom@telenet.be

Dick Wursten

Penningmeester

dick@wursten.be

Bart Switinck

   

Marthijn Feitel

cooptatie in vacature Rini Quirijns  

ds. Hans Neels

van rechstwege toegevoegd

neelslos@gmail.com

Paul Osterrieth financieel adviseur, boekhouder