Protestantse Kerk "De Brabantse Olijfberg"
vpkb Antwerpen-Noord
Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen

 

Home
Kerkblad BAND
Predikanten
Kerkelijk centrum
Kosterij
Kringen
Oecumene
feest: 400 jaar
Fotogalerij-en

Viering van 400 jaar Annuntiaten-kloosterkerk
– Lange Winkelstraat 5 te Antwerpen

 • Foto's spreken boekdelen

  - hiernaast als slideshow

  - hieronder een overzicht (clickable)

  - Klik hier voor een nabetrachting van ds. Hans Neels

   

 • 10.30 De kerkdienst in een volle kerk, met cantorij en als eregasten de gemeenteleden van de protestantse kerken van Antwerpen N-Z, de evangelisch lutherse Kerk en de Duitstalige gemeentes (met hun voorgangers) en niet als special guests: Zuster Mariette Dekkers (Algemeen overste der Annuntiaten, Veltem) en burgemeester Bart De Wever.

  - De receptie na afloop met een veel gesmaakte sketch, gevolgd door Pakistaanse hapjes...

 • 15.00 Jubileumconcert met Psallentes olv Hendrik Vanden Abeele en met tiental Zusters Annuntiaten (uit Huldenberg, Berchem, Heverlee...), met mw. Kockelbergh van het Plantijnmuseum (Balthasar I Moretus was de hoofdsponsor van de kerkbouw en zijn nicht Jeanne Moerentorf was de tweede moeder overste) en met de bisschop (van vroeger en van nu):

   

  `Zo vierden wij samen de eerste steenlegging van het koor en hieven nadien het glas op het leven: Lechaim! Alles wat we hebben, hebben we gekregen !

 

 

De kerkdienst

Het concert

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 26 augustus 1615 wordt van deze kerk de eerste steen gelegd. De bisschop van Antwerpen, Malderus, wordt bij het plaatsen van die steen bijgestaan door het aartshertogelijk paar, Albrecht en Isabella van Oostenrijk. Die hadden hun agenda trouwens heel praktisch georganiseerd, want de dag voordien (25 augustus 1615) hadden ze voor de kloosterkerk van de Augustijnen (Everdijstraat) ook de eerste steen gelegd (de Augustinuskerk, nu AMUZ). En dit zijn dan niet de enige kloosters die in die periode in de stad worden gesticht, of uitgebreid. De contra-reformatie draait op volle toeren.

Als protestanten aanvaarden wij de hele erfenis die in de vorm van het kerkgebouw aan ons is toevertrouwd. Dus vieren wij op 30 augustus vrolijk en blij dat 400 jaar geleden die jongedames het lef hadden om een sobere, maar ruime kerk te bouwen voor hun eigen geloofsoefeningen (op het nonnenkoor, er was een verdieping in de kerk) en op zon- en feestdagen samen met gasten in de kloosterkerk. Als teken dat ‘de tijden zijn veranderd’ aanvaarden wij ook van harte hun spiritualiteit. Ze is anders dan de onze, maar was welgemeend. God zal ook in die dagen wel de ‘gave des onderscheids’ hebben gehad, en het gebed van zijn kinderen hebben herkend, los van de scheidingsmuren die wij toen driftig optrokken, tegen elkaar. Hij immers ziet het hart aan. Op 30 augustus in de namiddag zal dan ook Psallentes concerteren in onze kerk met liederen die de zusters van toen geapprecieerd zouden hebben.

 

Hoe en wanneer de kercke begost is.

Indt jaer ons heeren 1615 Den 26 augusti op St. Severynsdach is den eersten steen vande kercke met groote Solemniteydt, musick, Spel ende Devotie ghewydt en gheleydt, in de teghenwoordicheydt van groote menichte des volcks. Ghewydt van de Erw/ste [eerweerdigste]  Bisschop deser Stadt Myn heer Joannes Malderus, en gehleydt van onse deurlichtighe Prince Albertus van Oostenryck, ende Isabella Clara Eugenia, ter eeren Godts, Syn h. Moeder ende de Salighe Joanna van Vranckryck de welcke is gheweest de derde Moye van Haere Hoocheydt, En tot opbouwinghe des selfs tempels hebben onse voornoemde deurluchtichste Prince ghegeven dusent gl. eens.

Naerdat de ceremonie vande Wydinghe ende legginghe des eersten steens gheeyndt was, ginck de H. Ghemeynte in ordinantie aen het slodt staen, En onse duerluchtiche Prince staende buyten het slodt met alle hunnen staedt, en veel ander volcks, geestelyck en werelyck, en de hertoginne, vast aen de duere des slodts staende, dede alle de Religieusen een veur een by haer comen, de welcke nedervallende custen den boort van haere cleden, dit ghedaen synde quaemse binnen int slodt met haere Staedt-Jonck-Vrouwen, en besach het nieuw werck van boven en beneden, int welck sy groote gheneugte en behaghen hadde, ghelcyk sy oock dede in de h. Ghemeynte, die alsdan 55 sterck was, seyde dat Mirakel was, dat op 7 jaren het clooster soo ghebenedyt was; soo in ghetal der Religieusen, als oock in d'uytwendighe timmeragie.